زمانی برای بلوط نیستNo Time for Nuts

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  زمانی برای بلوط نیست

کارگردان: Chris RenaudMike Thurmeier

محصولآمریکا
فیلم کوتاه «زمانی برای بلوط نیست» داستان سنجابی به نام «اسکرت» است. این بار برای بدست آوردن بلوطش با ماشین زمان سفر می کند و مشکلاتی را برای تمام دوران بوجود می آورد.
John C. DonkinLori Forte
Christopher Ward
James Palumbo