پوستر فیلم  اژدها سواران به سوی ناشناخته ها

اژدها سواران به سوی ناشناخته ها

.22دقیقه
سریال «اژدها سواران به سوی ناشناخته ها» دنباله سریال «Dragons: Riders of Berk» است. دشمن آن ها «ویگو» در سایه ‌ها پنهان شده است، «هیکاپ» و «خشم شب» باید با کمک دوستان خود ویگو را پیدا کنند.
  • فصل سوم
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده سریال اژدها سواران به سوی ناشناخته ها

David Jones
Chad Hammes
John Paesano
John Laus

خلاصه محتوا

سریال «اژدها سواران به سوی ناشناخته ها» دنباله سریال «Dragons: Riders of Berk» است. دشمن آن ها «ویگو» در سایه ‌ها پنهان شده است، «هیکاپ» و «خشم شب» باید با کمک دوستان خود ویگو را پیدا کنند.