پوستر فیلم  حلقه عاشقان

حلقه عاشقان

The Circle of Lovers

مستندایرانی
.59دقیقه
مستند «حلقه عاشقان» روایتی درباره چگونگی شکل گیری و تاریخچه سنت زیارت پیاده روی اربعین حسینی است که به مصائب شیعیان و عاشقان زیارت مزار «امام حسین (ع)...

عوامل سازنده مستند حلقه عاشقان

درباره مستند حلقه عاشقان

مستند «حلقه عاشقان» روایتی درباره چگونگی شکل گیری و تاریخچه سنت زیارت پیاده روی اربعین حسینی است که به مصائب شیعیان و عاشقان زیارت مزار «امام حسین (ع)» در طول تاریخ می پردازد.