پوستر فیلم  توتیا

توتیا

Toutia

مستندایرانی
.55دقیقه
مستند «توتیا» درباره «رسول بخش خاتمی» یکی از جانبازان شیمیایی دوران هشت ساله جنگ تحمیلی است که نابینا شده و مشکلات زیادی برای گذران زندگی دارد، اما هی...

عوامل سازنده مستند توتیا

درباره مستند توتیا

مستند «توتیا» درباره «رسول بخش خاتمی» یکی از جانبازان شیمیایی دوران هشت ساله جنگ تحمیلی است که نابینا شده و مشکلات زیادی برای گذران زندگی دارد، اما هیچ پرونده‌ ای از او در بنیاد شهید و امور ایثارگران نیست. اکنون پس از 33 سال، سه فرزند او پدرشان را وادار به پیگیری پرونده می ‌کنند.