پوستر فیلم  سد در سد

سد در سد

Sad Dar Sad

مستندایرانی
.42دقیقه
مستند «سد در سد» به بررسی «کنکور» و «مافیا» به وجود آمده از آن، می پردازد و نقش سیستم آموزشی کشور در تربیت و آماده سازی جوانان را مورد بررسی قرار می د...

عوامل سازنده مستند سد در سد

درباره مستند سد در سد

مستند «سد در سد» به بررسی «کنکور» و «مافیا» به وجود آمده از آن، می پردازد و نقش سیستم آموزشی کشور در تربیت و آماده سازی جوانان را مورد بررسی قرار می دهد.