پوستر فیلم  با مرگ، زندگی

با مرگ، زندگی

with Death, Life

مستندایرانی
.43دقیقه
مستند «با مرگ، زندگی» روایت 4 سال مقاومت شهر های «نبل» و «الزهرا» در سوریه است. این مستند، نگاهی متفاوت به موضوع مقاومت این دو شهرک، در جریان هجوم نیر...

عوامل سازنده مستند با مرگ، زندگی

وحید فراهانی
سید هاشم موسوی
مهدی مطهر

درباره مستند با مرگ، زندگی

مستند «با مرگ، زندگی» روایت 4 سال مقاومت شهر های «نبل» و «الزهرا» در سوریه است. این مستند، نگاهی متفاوت به موضوع مقاومت این دو شهرک، در جریان هجوم نیروهای تکفیری دارد.