پوستر فیلم  به سوی آسمان

به سوی آسمان

مستندایرانی
.27دقیقه
مستند «به سوی آسمان» داستان سقوط یک هواپیمای اسرائیلی در هلند را روایت می‌ کند. هواپیمایی که بدون هیچ هماهنگی با مسئول رسمی فرودگاه می خواهد فرود آید. آن چه حادثه سقوط هواپیما در هلند را از سایر سوانح مشابه متمایز کرد، محموله ای با رنگ و بوی مرگ بود.

عوامل سازنده مستند به سوی آسمان

محمد ساسان
محمد ساسان
مقداد شاهد

خلاصه محتوا

مستند «به سوی آسمان» داستان سقوط یک هواپیمای اسرائیلی در هلند را روایت می‌ کند. هواپیمایی که بدون هیچ هماهنگی با مسئول رسمی فرودگاه می خواهد فرود آید. آن چه حادثه سقوط هواپیما در هلند را از سایر سوانح مشابه متمایز کرد، محموله ای با رنگ و بوی مرگ بود.