پوستر فیلم  اکسیژن

اکسیژن

مستندایرانی
.25دقیقه
مستند «اکسیژن» با استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست مشکلات زیست محیطی ایران در سال‌های اخیر را مورد توجه قرار داده و بر ضرورت حفظ و افزایش درختان و پوشش گیاهی تأکید کرده است.

عوامل سازنده مستند اکسیژن

سید حسن یوسفی
مهدی مطهر

خلاصه محتوا

مستند «اکسیژن» با استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست مشکلات زیست محیطی ایران در سال‌های اخیر را مورد توجه قرار داده و بر ضرورت حفظ و افزایش درختان و پوشش گیاهی تأکید کرده است.