باشگاه شهرت
بستن
پوستر فیلم  باشگاه شهرت

باشگاه شهرت

مستندایرانی
.1ساعت و17دقیقه
مستند «باشگاه شهرت» روایتی از چگونگی به شهرت رسیدن افراد مشهور در زمان های مختلف را بررسی می کند و تاثیرهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی هر کدام را در دوره های مختلف بر روی جامعه بررسی می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند باشگاه شهرت

خلاصه محتوا

مستند «باشگاه شهرت» روایتی از چگونگی به شهرت رسیدن افراد مشهور در زمان های مختلف را بررسی می کند و تاثیرهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی هر کدام را در دوره های مختلف بر روی جامعه بررسی می کند.