پوستر فیلم  شاهیر

شاهیر

مستندایرانی
.1ساعت و12دقیقه
مستند «شاهیر» روایت شاعران ترکمن استان گلستان از ادبیات ترکمن و تاثیر اشعار شاعران بزرگ آن منطقه از جمله «مختومعلی» بر مردم ترکمن است.

عوامل سازنده مستند شاهیر

محمدحسین صفری
عباس صلحی
پرواز همای

خلاصه محتوا

مستند «شاهیر» روایت شاعران ترکمن استان گلستان از ادبیات ترکمن و تاثیر اشعار شاعران بزرگ آن منطقه از جمله «مختومعلی» بر مردم ترکمن است.