پوستر فیلم  فاکتور صوری

فاکتور صوری

Factor Soori

مستندایرانی
.43دقیقه
مستند «فاکتور صوری» درباره طلبه جوانی به نام «سید محمد» است که با شبهاتی در فضای جامعه نسبت به معاملات بانک ها روبرو شده است، او به دنبال برطرف کردن ا...

عوامل سازنده مستند فاکتور صوری

درباره مستند فاکتور صوری

مستند «فاکتور صوری» درباره طلبه جوانی به نام «سید محمد» است که با شبهاتی در فضای جامعه نسبت به معاملات بانک ها روبرو شده است، او به دنبال برطرف کردن این شبهات به شهر های مختلف می رود. این مستند روایت جستجوی او در یافتن پاسخ سوالاتش است.