پوستر فیلم  شهر معرکه ها

شهر معرکه ها

مستندایرانی
.52دقیقه
مستند «شهر معرکه ها» به بررسی پایتخت کشور ایران یعنی «تهران» از لحاظ موقعیت اجتماعی، سیاسی و آسیب شناسی این شهر و تفاوت سطح فرهنگی مردم آن جا و هم چنین تاریخچه حضور این شهر می پردازد.

عوامل سازنده مستند شهر معرکه ها

خلاصه محتوا

مستند «شهر معرکه ها» به بررسی پایتخت کشور ایران یعنی «تهران» از لحاظ موقعیت اجتماعی، سیاسی و آسیب شناسی این شهر و تفاوت سطح فرهنگی مردم آن جا و هم چنین تاریخچه حضور این شهر می پردازد.