پوستر فیلم  زمین میلرزد

زمین میلرزد

Zamin Milarzad

مستندایرانی
.41دقیقه
شرق حلب سوریه بعد از آزادی کامل از تصرف داعش هنوز هم ناامن است. بهترین منطقه ای برای کشاورزی که در حال حاضر بعد از وجود داعش به یک «میدان مین» بزرگ من...

عوامل سازنده مستند زمین میلرزد

درباره مستند زمین میلرزد

شرق حلب سوریه بعد از آزادی کامل از تصرف داعش هنوز هم ناامن است. بهترین منطقه ای برای کشاورزی که در حال حاضر بعد از وجود داعش به یک «میدان مین» بزرگ منطقه ای تبدیل شده است. نفر بعدی که پایش روی مین ها می رود چه کسی است؟ چه کسی قرار است بگوید «زمین میلرزد». یعنی یک نفر پایش روی مین ها رفته است؟