نسل جادویی

Nasle Jadooyi

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نسل جادویی

کارگردان: ایرج کریمی

محصولایران
فیلم «نسل جادویی» بابک یک مهندس بیکار است و با پدر و مادرش زندگی می کند. او دارای یک حس شنوایی فراطبیعی است. بنابراین بسیار قدرتمند است که می تواند از طریق دیواره های جامد و در فواصل زیاد بشنود. اما بابک تنها کسی نیست که دارای قدرت های عجیب و غریب است.

عوامل سازنده فیلم نسل جادویی