پوستر فیلم  آبادان یازده 60

آبادان یازده 60

Abadan 1160

فیلمایرانی
.1ساعت و34دقیقه
فیلم «آبادان یازده 60» درباره کارکنان رادیو آبادان و مردم این شهر است که چگونه با دست های خالی و سختی زیاد، از خاک وطن دفاع کرده اند و شهر آبادان که د...

عوامل سازنده فیلم آبادان یازده 60

درباره فیلم آبادان یازده 60

فیلم «آبادان یازده 60» درباره کارکنان رادیو آبادان و مردم این شهر است که چگونه با دست های خالی و سختی زیاد، از خاک وطن دفاع کرده اند و شهر آبادان که در آستانه سقوط است را نجات می دهند.