آراستن با ماری کوندو
بستن
پوستر فیلم  آراستن با ماری کوندو

آراستن با ماری کوندو

.45دقیقه
برنامه ترکیبی «آراستن با ماری کوندو» درباره زنی به نام «ماری کوندو» است که در هر قسمت از این سریال نکاتی را در مورد مرتب و منظم نگه داشتن خانه و محیط کار ارائه می دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال آراستن با ماری کوندو

Jade Sandberg Wallis
Marie Kondo
Sam Worskett

خلاصه محتوا

برنامه ترکیبی «آراستن با ماری کوندو» درباره زنی به نام «ماری کوندو» است که در هر قسمت از این سریال نکاتی را در مورد مرتب و منظم نگه داشتن خانه و محیط کار ارائه می دهد.