پوستر فیلم  زندگی در مسیر آتش

زندگی در مسیر آتش

Life Through Fire

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند «زندگی در مسیر آتش» درباره گفت وگو با کارتن خواب ها، کارشناسان حوزه های مختلف اجتماعی و مردم است. در این مستند نظرهای گوناگونی درباره این افراد ...

عوامل سازنده مستند زندگی در مسیر آتش

مهدی سلیمانی
مهدی مطهر
میثم عقبایی

درباره مستند زندگی در مسیر آتش

مستند «زندگی در مسیر آتش» درباره گفت وگو با کارتن خواب ها، کارشناسان حوزه های مختلف اجتماعی و مردم است. در این مستند نظرهای گوناگونی درباره این افراد مطرح می شود.