پوستر فیلم  عکس العمل

عکس العمل

Reaction

مستندایرانی
.36دقیقه
مستند «عکس العمل» روایتگر بحران جمعیت و تک فرزندی در ایران است که «سعید سعادتی» خبرنگار با قالبی ترکیبی و با گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مردم این چا...

عوامل سازنده مستند عکس العمل

مهدی محمودی
سید سلیم غفوری
مهدی محمودی
مهدی محمودی

درباره مستند عکس العمل

مستند «عکس العمل» روایتگر بحران جمعیت و تک فرزندی در ایران است که «سعید سعادتی» خبرنگار با قالبی ترکیبی و با گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مردم این چالش را به تصویر کشیده است.