پوستر فیلم  تعبیر وارونه یک رویا

تعبیر وارونه یک رویا

سریالایرانی
.46دقیقه
سریال «تعبیر وارونه یک رویا» داستان تعدادی جاسوس خارجی و فریب خورده است که قصد ربودن دانشمندی هسته ای برای بهره برداری های سیاسی داشته اند اما عملیات آن ها با شکست مواجه می شود و نیروهای اطلاعاتی برای دستگیری آن ها تلاش می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال تعبیر وارونه یک رویا

خلاصه محتوا

سریال «تعبیر وارونه یک رویا» داستان تعدادی جاسوس خارجی و فریب خورده است که قصد ربودن دانشمندی هسته ای برای بهره برداری های سیاسی داشته اند اما عملیات آن ها با شکست مواجه می شود و نیروهای اطلاعاتی برای دستگیری آن ها تلاش می کنند.