پوستر فیلم  قلب های ناآرام

قلب های ناآرام

فیلمایرانی
.1ساعت و20دقیقه
فیلم «قلب‌ های نا آرام» با مرگ مغزی جوانی به نام « بابک» که بر اثر اتفاقی از بلندی پرتاب شده و دچار مرگ مغزی می شود آغاز می شود. در بیمارستانی که او را بستری کرده اند، دختری بستری است که نیاز فوری به پیوند قلب دارد. پزشک متوجه می شود که قلب بابک را میتوان به آن دختر پیوند زد.

عوامل سازنده فیلم قلب های ناآرام

مجید مظفری
امید نجیب زاده

خلاصه محتوا

فیلم «قلب‌ های نا آرام» با مرگ مغزی جوانی به نام « بابک» که بر اثر اتفاقی از بلندی پرتاب شده و دچار مرگ مغزی می شود آغاز می شود. در بیمارستانی که او را بستری کرده اند، دختری بستری است که نیاز فوری به پیوند قلب دارد. پزشک متوجه می شود که قلب بابک را میتوان به آن دختر پیوند زد.