پوستر فیلم  هیچکس کلئوپاترا را نمی شناسد

هیچکس کلئوپاترا را نمی شناسد

انیمیشنفرانسه ای
.6دقیقه
انیمیشن «هیچکس کلئوپاترا را نمی شناسد» درباره شاه زاده ای به نام «کلئوپاترا» است که مشکلی دارد. هیچ کس نمی تواند بینیش را نقاشی کند. از یک نقاش شاگرد خواسته می شود که نقاشی استاد را به ملکه ببرد اما در کاخ، مشکلات او شروع می شود.

عوامل سازنده انیمیشن هیچکس کلئوپاترا را نمی شناسد

Loïc Amiot

خلاصه محتوا

انیمیشن «هیچکس کلئوپاترا را نمی شناسد» درباره شاه زاده ای به نام «کلئوپاترا» است که مشکلی دارد. هیچ کس نمی تواند بینیش را نقاشی کند. از یک نقاش شاگرد خواسته می شود که نقاشی استاد را به ملکه ببرد اما در کاخ، مشکلات او شروع می شود.