پوستر فیلم  آرزو

آرزو

Wish

مستندایرانی
.16دقیقه
مستند «آرزو» به مشکلات اساسی مردم در نظام سلامت می پردازد و تلاش می کند با نگاهی آسیب شناسانه، دغدغه بسیاری از مردم کشورمان در این حوزه را بیان کند.

تصاویر و جزییات مستند آرزو

 مستند آرزو
 مستند آرزو
 مستند آرزو
 مستند آرزو
 مستند آرزو

عوامل سازنده مستند آرزو

ایلیا علوی
رضا صادقی
مجید فضائلی

درباره مستند آرزو

مستند «آرزو» به مشکلات اساسی مردم در نظام سلامت می پردازد و تلاش می کند با نگاهی آسیب شناسانه، دغدغه بسیاری از مردم کشورمان در این حوزه را بیان کند.