پوستر فیلم  آرزو

آرزو

مستندایرانی
.16دقیقه
مستند «آرزو» به مشکلات اساسی مردم در نظام سلامت می پردازد و تلاش می کند با نگاهی آسیب شناسانه، دغدغه بسیاری از مردم کشورمان در این حوزه را بیان کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند آرزو

ایلیا علوی
رضا صادقی
مجید فضائلی

خلاصه محتوا

مستند «آرزو» به مشکلات اساسی مردم در نظام سلامت می پردازد و تلاش می کند با نگاهی آسیب شناسانه، دغدغه بسیاری از مردم کشورمان در این حوزه را بیان کند.