پوستر فیلم  شب های روشن

شب های روشن

فیلمایرانی
.1ساعت و42دقیقه
فیلم «شب‌های روشن» داستان زندگی دو انسان تنها است. یک استاد دانشگاه سرخورده اجتماعی و مأیوس که انزوای خود را با تدریس ادبیات، مطالعه کتاب و پرسه‌ زدن در خیابان‌ ها می‌ گذراند. شبی متوجه دختری ساک‌ به‌ دست می‌ شود و به او کمک می‌ کند تا از شر مزاحمت یک راننده ماشین رهایی یابد. از این‌ جا بین او و دختر احساسی عاشقانه شکل می‌ گیرد.

عوامل سازنده فیلم شب های روشن

خلاصه محتوا

فیلم «شب‌های روشن» داستان زندگی دو انسان تنها است. یک استاد دانشگاه سرخورده اجتماعی و مأیوس که انزوای خود را با تدریس ادبیات، مطالعه کتاب و پرسه‌ زدن در خیابان‌ ها می‌ گذراند. شبی متوجه دختری ساک‌ به‌ دست می‌ شود و به او کمک می‌ کند تا از شر مزاحمت یک راننده ماشین رهایی یابد. از این‌ جا بین او و دختر احساسی عاشقانه شکل می‌ گیرد.