ناموجود

تفنگهای سحرگاه‏Morn Guns‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  تفنگهای سحرگاه

کارگردان: بهروز افخمی

محصولایران
نهضت نظامی هیئت اتحاد اسلام معروف به نهضت جنگل در دل جنگل های فومنات شکل گرفته است. قنسول روسیه تزاری ایالت گیلان را تحت اشغال خود دارد با استخدام تقنگچی محلی و اوباش کوشش می کند تا جنگلی ها را سرکوب کند اما به خاطر مقاومت جنگلی ها والی گیلان در این کار موفق نمی شود...
فیلم‌های پیشنهادی