پوستر فیلم  سر دلبران

سر دلبران

سریالایرانی
.40دقیقه
سریال «سر دلبران» داستان یک روحانی است که وارد یکی از محله های «یزد» می شود. «سر دلبران» با نمایش نقش روحانیت در رتق و فتق امور روزمره مردم یک محله، اهمیت جایگاه مسجد و روحانیت را نشان می دهد.

عوامل سازنده سریال سر دلبران

محمدحسین لطیفی
محمدرضا شفیعی
حسین حسنی

خلاصه محتوا

سریال «سر دلبران» داستان یک روحانی است که وارد یکی از محله های «یزد» می شود. «سر دلبران» با نمایش نقش روحانیت در رتق و فتق امور روزمره مردم یک محله، اهمیت جایگاه مسجد و روحانیت را نشان می دهد.