پوستر فیلم  تاریخ از اینور

تاریخ از اینور

سریالایرانی
.22دقیقه
انیمیشن «تاریخ از این ور» داستان جوانی است که با الاغ خود، در یک موزه مشغول به کار است. در هر قسمت او پس از برخورد با یکی از اشیاء موزه، وارد داستان دوره تاریخی مربوط به آن می شود.

خلاصه محتوا

انیمیشن «تاریخ از این ور» داستان جوانی است که با الاغ خود، در یک موزه مشغول به کار است. در هر قسمت او پس از برخورد با یکی از اشیاء موزه، وارد داستان دوره تاریخی مربوط به آن می شود.