پوستر فیلم  ضد

ضد

Anti

سریالایرانی
.37دقیقه
مجموعه مستند «ضد» در هر قسمت با طرح یک موضوع متفاوت مثل آلودگی هوا، آلودگی های نوری، حیوانات خانگی، صنایع جنگ، پرداخته و می کوشد مردم نسبت به این مسائ...

تصاویر و جزییات سریال ضد

 سریال ضد
 سریال ضد
 سریال ضد
 سریال ضد
 سریال ضد

درباره سریال ضد

مجموعه مستند «ضد» در هر قسمت با طرح یک موضوع متفاوت مثل آلودگی هوا، آلودگی های نوری، حیوانات خانگی، صنایع جنگ، پرداخته و می کوشد مردم نسبت به این مسائل نگاه متفاوت تری داشته باشند.