21 پل
بستن
پوستر فیلم  21 پل

21 پل

.1ساعت و31دقیقه
فیلم «21 پل» داستان کارآگاه جوانی از اداره پلیس نیویورک است که مامور می شود تا جنایتکاری که فقط پلیس ها را می کشد ردیابی و دستگیر کند. کارآگاه جوان همزمان با سر نخ هایی که پیدا می کند متوجه توطئه ای عظیم و غیره منتظره می شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم 21 پل

خلاصه محتوا

فیلم «21 پل» داستان کارآگاه جوانی از اداره پلیس نیویورک است که مامور می شود تا جنایتکاری که فقط پلیس ها را می کشد ردیابی و دستگیر کند. کارآگاه جوان همزمان با سر نخ هایی که پیدا می کند متوجه توطئه ای عظیم و غیره منتظره می شود.