پوستر فیلم  تیم تخریب

تیم تخریب

مستندایرانی
.28دقیقه
مستند «تیم تخریب» روایت گروه تخریب لشگر فاطمیون است که با دو تن از افراد این لشگر با نام های «سید ناصرحسینی» و «جعفرحسنی» همراه شده تا تله های انفجاری داعش را پاکسازی کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند تیم تخریب

خلاصه محتوا

مستند «تیم تخریب» روایت گروه تخریب لشگر فاطمیون است که با دو تن از افراد این لشگر با نام های «سید ناصرحسینی» و «جعفرحسنی» همراه شده تا تله های انفجاری داعش را پاکسازی کنند.