پوستر فیلم  غرامت

غرامت

Paying The Price

مستندایرانی
.46دقیقه
مستند «غرامت» به موضوع اثر گذاری نفت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشور در یکصد سال اخیر می پردازد و با بررسی وقایع مهم یکصد سال گذشته، رد پای نفت را ...

عوامل سازنده مستند غرامت

درباره مستند غرامت

مستند «غرامت» به موضوع اثر گذاری نفت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشور در یکصد سال اخیر می پردازد و با بررسی وقایع مهم یکصد سال گذشته، رد پای نفت را در آنها شناسایی می کند و با تشریح آن، جایگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این سرمایه سرزمینی را در کشور به بحث می گذارد.