غرامتPaying The Price

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  غرامت

کارگردان: حسام اسلامی

محصولایران
مستند «غرامت» به موضوع اثر گذاری نفت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشور در یکصد سال اخیر می پردازد و با بررسی وقایع مهم یکصد سال گذشته، رد پای نفت را در آنها شناسایی می ک...