پوستر فیلم  گزارشگر

گزارشگر

فیلم کوتاهایرانی
.2دقیقه
فیلم کوتاه «گزارشگر» درباره پسر بچه ای است که در حال گزارش لحظات پایانی یک بازی فوتبال است اما سرنوشت در پایان بازی برای او طور دیگری رقم می خورد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کوتاه گزارشگر

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «گزارشگر» درباره پسر بچه ای است که در حال گزارش لحظات پایانی یک بازی فوتبال است اما سرنوشت در پایان بازی برای او طور دیگری رقم می خورد.