پوستر فیلم  گزارشگر

گزارشگر

The Reporter

فیلم کوتاهایرانی
.2دقیقه
فیلم کوتاه «گزارشگر» درباره پسر بچه ای است که در حال گزارش لحظات پایانی یک بازی فوتبال است اما سرنوشت در پایان بازی برای او طور دیگری رقم می خورد.

تصاویر و جزییات فیلم کوتاه گزارشگر

 فیلم کوتاه گزارشگر
 فیلم کوتاه گزارشگر
 فیلم کوتاه گزارشگر
 فیلم کوتاه گزارشگر
 فیلم کوتاه گزارشگر

عوامل سازنده فیلم کوتاه گزارشگر

درباره فیلم کوتاه گزارشگر

فیلم کوتاه «گزارشگر» درباره پسر بچه ای است که در حال گزارش لحظات پایانی یک بازی فوتبال است اما سرنوشت در پایان بازی برای او طور دیگری رقم می خورد.