فرشته ها با هم می آیندAngels Come Together

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فرشته ها با هم می آیند

کارگردان: حامد محمدی

محصولایران
فیلم «فرشته ها با هم می آیند» زندگی روحانی جوانی به نام «احمد» است که با همسرش «لیلا» زندگی را به سختی و تنگدستی می گذرانند. احمد برای تامین معاش خانواده، در کنار تحصیل در حوزه، به کار برق کشی ساختمان نیز اشتغال دارد و به همین خاطر بعضا از سوی دوستانش نیز مورد شماتت واقع می‌شود.
منوچهر محمدی
حامد محمدی
میثم موئینی