پوستر فیلم  نوا زمبلا

نوا زمبلا

Nova Zembla

فیلمهلندی
.1ساعت و24دقیقه
فیلم «نوا زمبلا» آخرین سفر «ویلم بارنز» و «جیکوب ون هیمسکرک» در سال های 1596 الی 1597 بازگو می کند. زمانی که آن ها و خدمه کشتیشان در زشته جزایر «نوایا...

تصاویر و جزییات فیلم نوا زمبلا

 فیلم نوا زمبلا
 فیلم نوا زمبلا
 فیلم نوا زمبلا
 فیلم نوا زمبلا
 فیلم نوا زمبلا

عوامل سازنده فیلم نوا زمبلا

Reinout Oerlemans
Hans de WeersReinout Oerlemans
Hugo Heinen
Michiel Reichwein

درباره فیلم نوا زمبلا

فیلم «نوا زمبلا» آخرین سفر «ویلم بارنز» و «جیکوب ون هیمسکرک» در سال های 1596 الی 1597 بازگو می کند. زمانی که آن ها و خدمه کشتیشان در زشته جزایر «نوایا زملیا» گیر افتاده و کشتیشان به بخ نشست و مجبور شدند برای زنده ماندن در کلبه کوچکی زندگی کنند.