پوستر فیلم  صاحبدلان

صاحبدلان

سریالایرانی
.41دقیقه
سریال «صاحبدلان» داستان پیرمرد متدینی به نام «خلیل» است که به شغل صحافی مشغول است. «خلیل» شبی در خواب رؤیای صادقه ای می بیند و بر اساس الهامات و نشانه هایی که برایش اتفاق می افتد برای ارشاد برادرش «جلیل»، که از راه نامشروع به ثروت اندوزی مشغول است، عزم خود را جزم می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال صاحبدلان

خلاصه محتوا

سریال «صاحبدلان» داستان پیرمرد متدینی به نام «خلیل» است که به شغل صحافی مشغول است. «خلیل» شبی در خواب رؤیای صادقه ای می بیند و بر اساس الهامات و نشانه هایی که برایش اتفاق می افتد برای ارشاد برادرش «جلیل»، که از راه نامشروع به ثروت اندوزی مشغول است، عزم خود را جزم می کند.