پوستر فیلم  فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه

فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه

Extremely Wicked Shockingly Evil and Vile

.1ساعت و40دقیقه
فیلم «فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه» اثری دلهره آور درباره یک قاتل سریالی به نام «تد باندی» است. داستان این فیلم براساس کتاب ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه

 فیلم فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه
 فیلم فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه
 فیلم فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه
 فیلم فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه
 فیلم فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه

بازیگران فیلم فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه

عوامل سازنده فیلم فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه

Joe Berlinger
Joe BerlingerNicolas Chartier
Josh Schaeffer

درباره فیلم فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه

فیلم «فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه» اثری دلهره آور درباره یک قاتل سریالی به نام «تد باندی» است. داستان این فیلم براساس کتاب همسر «تد باندی» به نام «الیزابت کندل» نوشته شده است. همسر او تا مدت ها قاتل سریالی بودن او را باور نداشت.