پوستر فیلم  ناخوانده در شهر

ناخوانده در شهر

مستندایرانی
.34دقیقه
مستند «ناخوانده در شهر» تلاش کادر درمان شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماران را به تصویر می کشد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند ناخوانده در شهر

خلاصه محتوا

مستند «ناخوانده در شهر» تلاش کادر درمان شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماران را به تصویر می کشد.