پوستر فیلم  ناخوانده در شهر

ناخوانده در شهر

Nakhandeh Dar Shahr

مستندایرانی
.34دقیقه
مستند «ناخوانده در شهر» تلاش کادر درمان شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماران را به تصویر می کشد.

تصاویر و جزییات مستند ناخوانده در شهر

 مستند ناخوانده در شهر
 مستند ناخوانده در شهر
 مستند ناخوانده در شهر
 مستند ناخوانده در شهر
 مستند ناخوانده در شهر

عوامل سازنده مستند ناخوانده در شهر

درباره مستند ناخوانده در شهر

مستند «ناخوانده در شهر» تلاش کادر درمان شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماران را به تصویر می کشد.