پوستر فیلم  آمریکا پاندمی: نگاه درونی به پاسخ ناموفق ترامپ درخصوص ویروس کرونا

آمریکا پاندمی: نگاه درونی به پاسخ ناموفق ترامپ درخصوص ویروس کرونا

Americas Pandemic: An inside look at Trumps Failed Coronavirus Response

.40دقیقه
مستند«آمریکا پاندمی: نگاه درونی به پاسخ ناموفق ترامپ درخصوص ویروس کرونا» به بررسی و تحلیل وضعیت فعلی کشور آمریکا در مقابله با ویروس کرونا و هم چنین نگ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده مستند آمریکا پاندمی: نگاه درونی به پاسخ ناموفق ترامپ درخصوص ویروس کرونا

whitney sheftejorge ribas

درباره مستند آمریکا پاندمی: نگاه درونی به پاسخ ناموفق ترامپ درخصوص ویروس کرونا

مستند«آمریکا پاندمی: نگاه درونی به پاسخ ناموفق ترامپ درخصوص ویروس کرونا» به بررسی و تحلیل وضعیت فعلی کشور آمریکا در مقابله با ویروس کرونا و هم چنین نگاه کلی ترامپ و طرفدارانش نسبت به این ویروس کشنده پرداخته است.