پوستر فیلم  کلاشینکف های آمریکایی

کلاشینکف های آمریکایی

American Kalashnikovs

مستندایرانی
.45دقیقه
مستند «کلاشینکف های آمریکایی» به بررسی شبهات جنگ ایران و عراق پرداخته و تمام عوامل را که در شروع این جنگ تا پایان بر روی آن تاثیر گذاشته را مورد بررسی...

تصاویر و جزییات مستند کلاشینکف های آمریکایی

 مستند کلاشینکف های آمریکایی
 مستند کلاشینکف های آمریکایی
 مستند کلاشینکف های آمریکایی
 مستند کلاشینکف های آمریکایی
 مستند کلاشینکف های آمریکایی

عوامل سازنده مستند کلاشینکف های آمریکایی

درباره مستند کلاشینکف های آمریکایی

مستند «کلاشینکف های آمریکایی» به بررسی شبهات جنگ ایران و عراق پرداخته و تمام عوامل را که در شروع این جنگ تا پایان بر روی آن تاثیر گذاشته را مورد بررسی قرار می دهد.