پوستر فیلم  مادرکشی

مادرکشی

Matricide

مستندایرانی
.1ساعت و16دقیقه
مستند «مادر کشی» نگاهی آسیب شناسانه به وضعیت حکمرانی آب در ایران دارد. «مادر کشی» ضمن به تصویر کشیدن مظاهر و نتایج بحران آب، علل مختلف بوجود آمدن این ...

عوامل سازنده مستند مادرکشی

کمیل سوهانی
محمد شکیبانیا
کمیل سوهانی

درباره مستند مادرکشی

مستند «مادر کشی» نگاهی آسیب شناسانه به وضعیت حکمرانی آب در ایران دارد. «مادر کشی» ضمن به تصویر کشیدن مظاهر و نتایج بحران آب، علل مختلف بوجود آمدن این بحران در ایران را بررسی می کند.