پوستر فیلم  تنهایی

تنهایی

فیلم کوتاهایرانی
.1دقیقه
فیلم کوتاه «تنهایی» روایت گذر روزهای یک خانه پر محبت است که مدتی است خالی و بی اعتبار مانده است.

بازیگران فیلم کوتاه تنهایی

عوامل سازنده فیلم کوتاه تنهایی

احسان محبوبی
محمد جواد شفاه
مبینا رضائی

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «تنهایی» روایت گذر روزهای یک خانه پر محبت است که مدتی است خالی و بی اعتبار مانده است.