پوستر فیلم  اوشو گوروی ثروتمندان

اوشو گوروی ثروتمندان

Oshu Guru Of The Rich

مستندایرانی
.48دقیقه
مستند «اوشو گوروی ثروتمندان» به زندگی، عقاید و افکار «اوشو» می پردازد که در قرن بیستم، آیین جدیدی را بنیان گذاشت. در این مستند سعی شده به طور دقیق، جه...

عوامل سازنده مستند اوشو گوروی ثروتمندان

درباره مستند اوشو گوروی ثروتمندان

مستند «اوشو گوروی ثروتمندان» به زندگی، عقاید و افکار «اوشو» می پردازد که در قرن بیستم، آیین جدیدی را بنیان گذاشت. در این مستند سعی شده به طور دقیق، جهان بینی و تفکرات خرافی این مدعی عرفان و معنویت، شرح داده شود.