سکوهای صورتی
بستن
پوستر فیلم  سکوهای صورتی

سکوهای صورتی

مستندایرانی
.52دقیقه
مستند «سکوهای صورتی» روایتی از حضور بانوان به ورزشگاه فوتبال است. در این مستند، چالش و پیامدهای این مسئله، نظرات مخالفان و موافقان بررسی و به گفتگو با زنان هوادار تیم های فوتبالی پرداخته است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند سکوهای صورتی

محمدجواد رئیسی
محمدجواد رئیسی

خلاصه محتوا

مستند «سکوهای صورتی» روایتی از حضور بانوان به ورزشگاه فوتبال است. در این مستند، چالش و پیامدهای این مسئله، نظرات مخالفان و موافقان بررسی و به گفتگو با زنان هوادار تیم های فوتبالی پرداخته است.