پوستر فیلم  مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان

مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و10دقیقه
انیمیشن «مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان»مرد آهنی و کاپیتان آمریکا که دو شخصیت از قهرمانان هستند،باید با هم همکاری کنند تا با دشمن خود «جمجمه قرمز» مبارزه کنند و جهان را نجات دهند. هر کدام از قهرمانان قدرت خاص خود را دارند. آن ها تلاش می کنند تا در کنار هم دشمن را شکست دهند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان

Leo RileyEric Radomski
Ken Duer Kenneth T. Ito
Todd CaseyHenry Gilroy

خلاصه محتوا

انیمیشن «مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان»مرد آهنی و کاپیتان آمریکا که دو شخصیت از قهرمانان هستند،باید با هم همکاری کنند تا با دشمن خود «جمجمه قرمز» مبارزه کنند و جهان را نجات دهند. هر کدام از قهرمانان قدرت خاص خود را دارند. آن ها تلاش می کنند تا در کنار هم دشمن را شکست دهند.