پوستر فیلم  مجمع عقلا

مجمع عقلا

Majmae Oghala

مستندایرانی
.53دقیقه
مستند «مجمع عقلا» به بررسی چگونگی ختم جنگ ایران و عراق و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تیرماه سال ۱۳۶۷ و مذاکرات پیرامونی آن و پس از آن به بررسی دوران سازندگی ...

تصاویر و جزییات مستند مجمع عقلا

 مستند مجمع عقلا
 مستند مجمع عقلا
 مستند مجمع عقلا
 مستند مجمع عقلا
 مستند مجمع عقلا

عوامل سازنده مستند مجمع عقلا

درباره مستند مجمع عقلا

مستند «مجمع عقلا» به بررسی چگونگی ختم جنگ ایران و عراق و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تیرماه سال ۱۳۶۷ و مذاکرات پیرامونی آن و پس از آن به بررسی دوران سازندگی در دولت هاشمی رفسنجانی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ می پردازد و تفکر مجمع عقلا برای اداره کشور را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.