پوستر فیلم  سفر به دیار پشتون ها

سفر به دیار پشتون ها

Safar Be Dyare Pashtoonha

مستندایرانی
.42دقیقه
مستند «سفر به دیار پشتون ها» درباره فعالیت «پشتون ها» در «افغانستان» است. در این مستند تمایز میان فعالیت های جهادی و فعالیت های ترویستی گروه های مختلف...

عوامل سازنده مستند سفر به دیار پشتون ها

درباره مستند سفر به دیار پشتون ها

مستند «سفر به دیار پشتون ها» درباره فعالیت «پشتون ها» در «افغانستان» است. در این مستند تمایز میان فعالیت های جهادی و فعالیت های ترویستی گروه های مختلف در این قوم مشخص می شود.