چشم در برابر چشم
بستن
پوستر فیلم  چشم در برابر چشم

چشم در برابر چشم

مستندایرانی
.46دقیقه
مستند «چشم در برابر چشم» روایتی دردناک از اسید پاشی سال های قبل و واکاوی این حوادث هولناک است با اشاره به حادثه تلخ اسید پاشی خانم «آمنه بهرامی» تلاش شده است که تأثیر اجرای حکم قصاص و نقش آن در ارتکاب جرایم هولناک روشن شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند چشم در برابر چشم

خلاصه محتوا

مستند «چشم در برابر چشم» روایتی دردناک از اسید پاشی سال های قبل و واکاوی این حوادث هولناک است با اشاره به حادثه تلخ اسید پاشی خانم «آمنه بهرامی» تلاش شده است که تأثیر اجرای حکم قصاص و نقش آن در ارتکاب جرایم هولناک روشن شود.