پوستر فیلم  استوری

استوری

مستندایرانی
.11دقیقه
مستند «استوری» روایتی از تاریخچه مهریه و سخت گیری برخی از خانواده ها در خصوص این حق طبیعی زنان است.

عوامل سازنده مستند استوری

خلاصه محتوا

مستند «استوری» روایتی از تاریخچه مهریه و سخت گیری برخی از خانواده ها در خصوص این حق طبیعی زنان است.