زیر پوست شهر

Under the Skin of the City

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  زیر پوست شهر

محصولایران
فیلم «زیر پوست شهر» داستان «طوبی» زنی است که کارگری می کند تا نیازهای خانواده بی بضاعتش را تامین کند. و هر چهار فرزند او در دنیای خودشان هستند یکی رویای رفتن به ژاپن را دارد، یکی وارد بازی های سیاسی انتخابات شده و یکی با همسرش مشکل دارد. انتخابات مجلس نزدیک است و طوبی دلخوش است که اوضاع بهتر شود اما...

عوامل سازنده فیلم زیر پوست شهر