مرد ناتمامThe Unfinished Man

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مرد ناتمام

محصولایران
فیلم «مرد ناتمام» داستان جوانی است که در یکی از روستاهای سیاهکل زندگی می کند. او برای تهیه پول عروسی به شهر می رود، اما گرفتار مشکلات فراوانی می شود.
محرم زینال زاده